بزرگداشت روز ملی بهداشت

رسالت مهندسین بهداشت محیط؛ صیانت از محیط زندگی است.

 

بهداشت محيط؛ عبارت است از كنترل عواملی از محيط زندگی(هوا، آب و خاک) كه به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثير دارند يا خواهند داشت و این شامل بیماری‌های زیادی می‌شود که از طریق آب، هوا، مواد غذايی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می‌کنند. بهداشت محیط همچنین دربرگیرنده مطالعه فاکتورهای محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است و يا به عبارتی ديگر توازن و تطابقی كه بايد ميان انسان و محيط زيست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزيستی جسمی روانی و اجتماعی برای او فراهم شود و پيشگيری از بيماری ها بوسيله كنترل و از بين بردن عوامل محيطی كه در انتقال و برقراری بيماری موثر هستند مورد نظر است.

بهداشت محيط به فرايند ارزيابی، تصحيح، كنترل و پيشگيری از عواملی در محيط می پردازد كه می تواند بر سلامت نسل حاضر و آينده اثرات ناگواری داشته باشد و بسياری از بيماری ها در جهان امروز حاصل ارتباط تنگاتنگ انسان با محيط زندگی اوست كه با افزايش آلاينده های محيطی افزايش چشمگيری داشته است.

در اين راستا وزارت بهداشت 11 اسفند را روز ملی بهداشت محيط نامگذاری نموده است تا بتواند از زحمات و تلاش های كاركنان بهداشت محيط كه در امر سلامت جامعه نقش اساسی و پايه را بعهده دارند قدردانی نمايد

 

بهداشت محیط بیمارستان؛ شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند . در این راستا عوامل محیطی همچون آب، فاضلاب، پسماند، نور، تهويه ‌هوا، مواد غذايی و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز كمك نمايد

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.