خط مشي سازمان

بيمارستان تهران كه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ایران است در راستاي مديريت ارائه خدمات درماني در چارچوب دستورالعمل اعتباربخشي و حاكميت ‌باليني به منظور ارتقاي كيفيت خدمات درماني‌، تشخيصي و توانبخشي اهداف ذيل را دنبال مي‌كند:

لذا به منظور دستيابي به اهداف فوق در اولين جلسه كميته مديريت راهبردي بيمارستان سياستهاي مركز بشرح زير تعيين گرديد تا با استعانت از خداوند متعال و با همكاري كليه پزشكان و پرسنل به رسالت  بيمارستان شامل ارائه خدمات درماني‌، تشخيصي و توانبخشي به كليه مراجعين با حصول بهترين نتيجه درماني و بالاترين ميزان رضايتمندي مراجعين و با بهره‌مندي از همكاران مجرب و پرسنل دلسوز با ارائه خدمات به موقع ، با كيفيت بالا و با احترام به حقوق‌گيرندگان خدمت نائل شويم.


اينجانب با عزمي راسخ و اراده‌اي استوار و با تكيه بر همكاران گرانقدر‌، مديران‌، رؤسا، پزشكان‌، گروه پرستاري و ساير كاركنان توانمند‌، منابع لازم را جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت در راستاي حاكميت باليني و اعتبار بخشي بيمارستان فراهم و به طور مستمر سيستم را بازنگري نموده و درك و اجراي كامل اين دو دستورالعمل را از كليه همكاران خواهانم‌.


دكتر كوروش شميمي    
مدير عامل بيمارستان تهران

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.