کلینیک قلب

 

 

روز

ساعت

پزشک

شنبه

12:00 – 9:00

دکتر مشایخی

16:00 – 14:00

دکتر سید زمانی

یکشنبه

11:00 – 9:00

دکتر مشایخی

12:00 – 11:00

دکتر کمال هدایت

18:00 – 14:00

دکتر قطبی

دوشنبه

12:00 – 9:00

دکتر مشایخی

18:00 – 14:00

دکتر قطبی

سه شنبه

12:00 – 9:00

دکتر مشایخی

18:00 – 14:00

دکتر قطبی

چهارشنبه

12:00 – 10:30

دکتر مشایخی

15:00 – 14:00

دکتر سید زمانی

پنجشنبه

12:00 – 9:00

دکتر مشایخی

 

         

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.