دکتر بيژن عرفان

پزشك اورژانس

حضور در كلينيك بيمارستان:

بيوگرافي  : پزشكي عمومي 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.