دكتر شيرين حقيقی

پزشك اورژانس

حضور در كلينيك بيمارستان:

 

بيوگرافي : پزشك عمومي

                دكتراي  پزشكي عمومي از دانشگاه  علوم پزشكي تهران در سال  1376

                دوره  مديريت بيمارستاني از دانشگاه صنعتي شريف 

                 عضو گروه تدوين و بازنگري استانداردهاي نسل سوم اعتباربخشي بيمارستانهاي ايران 

                 عضو گروه تدوين استانداردهاي عالي اعتباربخشي

                   مدير بهبود كيفيت و اعتبار بخشي بيمارستان تهران  در سالهاي  96 - 90 

                  رئيس اورژانس بيمارستان تهران 

                    پزشك مسئول بخش بيماران بين الملل بيمارستان تهران 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.